Przedszkole Nr 147
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 147 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Rada Rodziców

Rada Rodziców

  Drukuj
 
Rada Rodziców  
 

1)        Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

a.         Rada Rodziców jest społecznie działającym organem, który współdziała z przedszkolem w celu wspierania realizacji zadań statutowych przedszkola.

b.         Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola:

1.        zebrania Rady są protokołowane i przechowywane w  teczce akt dokumentacji kancelaryjnej,

2.        dokumentacja prowadzonej działalności Rady Rodziców przechowywana jest na terenie przedszkola,

3.        w posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor,

4.        do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.

c.         Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1.        uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)         Programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,

b)        Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego treści
i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,

 

 

2.        opiniowanie projektu planu finansowego placówki składanego przez dyrektora,

3.        opiniowanie programu pracy placówki, harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla placówki,

d.        Rada Rodziców ma prawo:

1.        gromadzić środki finansowe dla wspierania działalności statutowej przedszkola z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

2.        występować do dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola
w sprawach związanych z:

a)         z jakością nauczania (np. starania o certyfikat ISO),

b)        z wychowaniem dzieci (np. organizowanie wycieczek),

c)         z finansami przedszkola (np. wniosek o władz przedszkola o wygospodarowanie pieniędzy na różnorodne działania edukacyjne),

d)        z bezpieczeństwem, 

3.        do przedstawienia własnej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela oraz oceny pracy nauczyciela,

e.         Rada Rodziców zgłasza spośród swoich członków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedstawiciela do składu komisji rozpatrującej odwołanie nauczyciela od oceny ustalonej przez dyrektora placówki.

f.          Tryb powoływania Rady Rodziców, kompetencje i szczegółowe zadania określa regulamin Rady Rodziców:

1.        w skład Rady Rodziców wchodzi po 1 przedstawicielu

z poszczególnych grup,

2.        Rada Rodziców składa się z: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnik i członków,

3.        wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców na początku każdego roku szkolnego w tajnych wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału,

4.        wybrani reprezentanci konstytuują się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców,

5.        walne zebranie rodziców jest zwoływane w zależności od potrzeb, co najmniej raz w roku;

6.        kadencja Rady Rodziców trwa rok;

 
 
Wprowadził Kowalczyk Dorota 19-11-2012
Aktualizujący Kowalczyk Dorota 19-11-2012
Zatwierdzający Kowalczyk Dorota 19-11-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-11-2012
Liczba odwiedzin: 592
Rejestr zmian